فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱۵)

شما بزرگان اهل سنت، انتخاب خلیفه‌ی بعد از نبی -ص- را منوط به آرای مردم می‌دانید و البته آن را خصوصی‌تر می‌کنید و می‌گویید:
اهل حل و عقد (۱) باید خلیفه را انتخاب کنند


پس چرا ابوبکر راساً و شخصاً نسبت به انتخاب خلیفه بعد از خود اقدام کرد؟
نه مشورتی نه اهل حل و عقدی نه نخبه‌ای... 

مرگ فقط برای همسایه خوش است؟
چطور نبی اکرم صلی الله علیه و آله حق چنین انتخابی نداشتند، اما او که به قول شما خلیفه‌ی اول ایشان بود چنین حقی داشت؟

دست مریزاد به انصافتان!
-------------------------------------------------

(۱) اهل حل و عقد در دهخدا: معتمد مردمان. کسانی که سررشته ٔ کاری را در دست دارند. کسانی که زمام کار بدست آنهاستفطرت