فقط علمای اهل سنت بخوانند(۱)
پاسخ ما را به روز قیامت مؤکول کنید

حق با کیست؟
عروة ابن زبیر از عایشه نقل کرده است که:
همانا فاطمه دختر رسول خدا، فردی را نزد ابوبکر فرستاد و میراث خود از رسول خدا را، از او طلب نمود.
این مطالبه شامل:
فیء، فدک، و باقی مانده خمس خیبر بود...
اما ابوبکر از این که چیزی از این اموال را به وی پس بدهد، خودداری ورزید.
(صحیح بخاری، حدیث ۳۹۱۳)

اِنَّ فاطِمَةَ بِنتَ النَّبِیَّ اِرسَلَت اِلی ابی بَکر تَساَلُهُ میراثَها مِن رَسُولِ اللهِ مِمّا اَفاءَ الله عَلَیهِ بِلمَدینَةِ وَ فَدَکَ وَ ما بَقِیَ مِن خُمسِ خَیبَرَ... فَاَ بی ابوبَکرٍ اَن یَد فَعَ اِلی فاطِمَةَ مِنها شَییاً.

نتیجه گیری:
حق با کدام یک است؟
فرقی نمی‌کند حق با کدام یک از دو طرف است اما حتماً حق با کسی است که غضب خدا در غضب اوست. و رضایتش در رضایتمندی او.
 فطرت/ فاطمیه(س)