فصل دیگر

هنوز حرف برای گفتن باقی بود، خیلی چیزهابود که آخرین پیامبر میبایست میگفت و دیگران که میبایست بشنوند، من نمیگویم تو خود بیا و با من این فصل دیگر را بخوان:

هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهات آن پیروی ننمایید.به خداوند سوگند که باطن ها و تفسیر آن را روشن نمی‌کند، مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آورده ام و اعلام می‌دارم که: هر آن کس که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست و او علی، فرزند ابی طالب، برادر و وصّی من است. ولایت و سرپرستی او حکمی از سوی خداست که بر من فرو فرستاده است.

قطره ای بود از باران غدیر

راستی دوست من، که همراه خواندنم شدی، هیچ دانستی که چقدر حرفهای مسلمانی امروزیان با پیامبراسلام(صلی الله علیه و آله) تفاوت میکند.
اینها یا خود قرآن را تفسیر میکنند و یا میگویند قرآن به تنهایی کافی است حال آنکه، آن پیامبر رحمت در مورد تفسیر کتاب چنان میگفت که با هم خواندیم.

از سخنان آن روز،میخواهی بیش بدانی؟(اگر خواستی کلیک کنغدیر