غدیر قدیمی است؟

بله قدیمی است؟ حالا که چی؟ اگر چیزی قدیمی شد دیگر به درد نمی‌خورد؟ بی ارزش است؟ آیا قدمت به معنای بی اعتباری است
اصل و ریشه ی درخت از خود درخت قدیمی تر است! حالا می‌گویید ریشه را بی خیال شاخه را بچسب؟
پدر و مادر از کودک قدیمی تر هستند حالا می‌گویید بیا و مادر را بی اعتبار کن؟
راستی اعتبار یک قوم و ملت به قدمت فرهنگشان است چطور است تمامی آثار قدیمی را به کل محو کنیم تا برادران... ما بهشان بر نخورد!
 به نقل از وبلاگ"من هم شیعه هستم"