این کتاب در سه فصل تدوین و تحقیق شده است فصل اول مطالبی در مورد برتری بیعت با امام زمان علیه السلام را میخوانیم در فصل دوم معنای بیعت، انواع بیعت و