غدیر و وحدت اسلامی ضرورت تعیین جانشین برای پیامبر صلی الله علیه و آله برتری امام علی علیه السلام بر سایر صحابه تدابیر پیامبر صلی الله علیه و آله بر