عمر بن خطاب و بیعت غدیر

آیا صحیح است آنچه را که ذهبی از امام غزالی در باره عمربن الخطاب نقل کرده است که او ابتداء در روز غدیر خم با حضرت علی بیعت کرد، ولی پس از رحلت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله سلّم ـ تحت تأثیر هوای نفس و حبّ ریاست و جاه طلبی قرار گرفت و به آن بیعت پشت کرد؟

سیر اعلام النبلاء ۱۹: ۳۲۸. «ذکر ابوحامد فی کتابه سر العالمین و کشف ما فی الدارین، فقال: فی حدیث 

من کنت مولاه فعلی مولاه: ان عمر قال لعلی: بخ بخ. أصبحت مولی کل مؤمن، قال ابوحامد: هذا تسلیم 

ورضی ثم بعد هذا غلب الهوی حباً للریاسة، وعقد البنود وأمر الخلافة ونهیها، فحملهم علی الخلاف فنبذوه 

وراء ظهورهم، واشتروا به ثمناً قلیلا فبیس ما یشترون.». 

«هذا تسلیم و رضی ثم بعد هذا غلب الهوی حبّاً للریاسة..»