علی، فاروق اعظم و صدیق اکبر

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی، تو حجت خدایی، تو باب خدایی، تو راه به سوی خدایی، تو آن خبر بزرگی (نبأ عظیم)، تو شاهراه راستی، تو مَثَل اعلای خدایی، تو پیشوای مسلمانان و امیرمؤمنان و بهترین اوصیا و سرور راستگویان و درستکارانی. ای علی، تو فاروق اعظمی (که میان حق و باطل به خوبی فرق می‏نهی)، و تو صدّیق اکبری (که پیش از همه مرا تصدیق نموده‏ای و در گفتار و کردار راستی)، حزب تو حزب من است، و حزب من حزب خداست، و حزب دشمنان تو حزب شیطان است.

(ینابیع المودة، باب ۹۵، ص ۴۹۶.)سایت فطرت