معمولاً انسانهاب بزرگ در تاریخ محل بحث و تبادل نظر قرار میگیرند. البته اینگونه به امام علی علیه السلام نگریستن و با آن حضرت مثل سایرین برخورد کردن ظل