علی (علیه السلام) باب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

ابن‏عباس گوید: به زودی آشوبی رخ می‏دهد، هر یک از شما آن را دریافت بر او باد که به یک خصلت از کتاب خدا بچسبد و دست از دامن علی علیه السلام برندارد،

زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که (با اشاره به علی) می‏فرمود:

این نخستین کسی است که به من ایمان آورده، و نخستین کسی است که (در قیامت) با من دست خواهد داد،

او فاروق این امت است که میان حق و باطل فرق می‏نهد، او رییس مؤمنان است و مال رییس ظالمان،

اوست صدّیق اکبر، او باب من است که از راه او به من وارد شوند، و او پس از من جانشین من است.

(کفایة الطالب، باب ۴۴، ص ۱۸۷.)سایت فطرت