علامه با اثر سترگ خود -الغدیر-به حق از مرزبانان تشیع در عصر کنونی بوده است در این کتاب گوشه هایی از زندگانی آن بزرگوار و نحوه تلاش علمی ایشان جهت دستی