عزاداری امام حسین (ع)درایران ازچه دوره ای آغاز شد و به چه صورت؟

آن طوری که بزرگان نوشته اند: روضه خوانی حدود پانصد سال پیش در ایران رواج پیدا کرد جریان از این قرار بود که شخصی به نام ملاّ حسین کاشفی, اهل بیهق و سبزوار کتابی به فارسی نوشته بود به نام"روضةالشهداء". مرثیه خوانان و منبری های کم سواد یا بی سواد, این کتاب را با خود می بردند و از رو می خواندند, وچون از کتاب روضة الشهدا استفاده می کردند, کم کم به مداحان یا منبری ها روضه خوان می گفتند, که همان اسم تاامروز رواج دارد.(1)

اما آغاز عزاداری سیدالشهداء(ع)را می توان از قرن 5- 6هجری در عصر معزالدوله دیلمی از آل بویه دانست. معزالدّولة اولین کسی است که فرمان داد مردم شیعهء بغداد در دههء اوّل محرم برای حضرت امام حسین 7سیاه بپوشند و بازار را سیاهپوش کنند و در روز عاشورا دکّان ها را ببندند و از طباخی جلوگیری کنند وتعطیل عمومی نمایند. این مراسم در تمام کشورهای اسلامی از جمله ایران تا اوایل سلطنت سلجوقیان معمول بود,که تا به امروز ادامه دارد.(2)


1.مرتضی مطهری, مجموعه آثار, ج 17 ص 94.
2.جواد محدّثی, فرهنگ عاشورا, ص 313 با تلخیص.


به نقل از: واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیواحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی