هدف مولف محترم از نگارش این کتاب بررسی و نقد عقاید یکی از فرق صوفیه به نام گنابادیه است اما از این رهگذر به مبانی و اصول تصوف که در بین همه فرق مشترک