این کتاب یکی از جاعلین احادیث به نام سیف بن عمر را معرفی نموده و ضمن ارزیابی روایات نقل شده از او و همینطور پیگیری شخصیت خود او یکی از افسانه های ساخت