عبادت به جز خدمت خلق نیست؟(۲)

داشتیم می‌گفتیم:
پسرجان! عبادت من درآوردی نیست که هرچه دلت خواست، همان کنی.
نمی شود که برای حالی و شعفی شعری بگوییم و همان بشود اساس کار. راستی که خدا رحم کرد دین ما و دنیای ما دست شعرا نیفتاد.
از اصل مطلب دور نشویم. سخن این است که نمی‌شود گفت عبادت خدا فقط در خدمت خلق است. شاید خدا بخواهد تو را امتحان کند و بگوید:
به تو دستور می‌دهم امروز از آب این دریا ننوشی مثل یاران حضرت طالوت(کلیک
و یا این که شنبه ها ماهی نگیری (کلیک
کجای این دو مورد خدمت خلق است؟ این دو مورد اطاعت امر خداست که این اطاعت عبادت است.
اما اگر به خلق خدا خدمت کردی آن هم برای رضای خدا (و نه کسب شهرت) و در جهت اطاعت امر خدا(و نه اطاعت نفس) این هم می‌شود یکی از مصادیق عبادت.
پس خدمت خلق برای رضای خدا می‌شود یکی از راه‌های عبادت، نه تمام عبادت!

قبلیفطرت