دیگر هیچ وقت نگوییم خدا خیلی وقت است مرا فراموش کرده و مرا از یاد برده.؛ اویی که فراموش کرد ما بودیم و اویی که فراموش شد، خدا بود. اویی که نعمت‎های خدا را از یاد برد ما بودیم و اویی بازهم یادش نرفت بر ما نعمت ارزانی دارد، خدا بود.

دیگر هیچ وقت نگوییم، فلان نعمت حق من بود؛ خدا باید آن را به من می‎بخشید. اویی که بدون استحقاق نعمتی را دریافت می‎کند ما هستیم و اویی که حق دارد که نبخشد، اما می‎بخشد، خداست.

دیگر هیچ وقت طلبکار خدا نباشیم، اویی که بدهکار است ماییم و اویی که طلبکار است، خداست.تحریریه سایت فطرت