طُرُق حدیث غدیر

علامه شیخ قندوزی گوید: از ابوالمعالی جوینی ملقب به امام‏ الحرمین که استاد ابوحامد غزالی بوده‏ است نقل است که تعجب می‏کرد و می‌‏گفت: در بغداد کتابی را در دست صحافی دیدم که شامل روایات حدیث غدیر خم بود و بر روی آن نوشته‏ بود:جلد بیست و هشتم از طرق حدیث “من کنت مولاه فعلی مولاه” و پس از آن جلد بیست و نهم شروع خواهد شد.

(ینابیع‏ المودة / ۳۴.)


 


 سایت فطرت