صدور حکم قتل توسّط خلیفه دوم برای؟


خلیفه‌ی دوّم پس از جریان سقیفه برای کسی که بی‌مشورت بیعت‌کند و با او بیعت شود، حکم قتل بُرید.۱

اگر چنین فردی طبق شرع مهدورالدّم است، چرا این حکم را در سقیفه اجرانکرد؟

و اگر این حکم، شرعی نیست پس خلیفه‌ی مسلمین بر چه اساسی آن را وضع‌نمود؟


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ صحیح بخاری ـ ج ۸ ـ ص ۲۶- کتاب المحاربین من اهل الکفر و الرده؛ مسند احمد ـ ج ۱ـ ص ۵۶


قول إنما کانت بیعة أبی بکر فلتة وتمت الا وانها قد کانت کذلک ولکن الله وقی شرها ولیس منکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبایع هو ولا الذی بایعه تغرة ان یقتلا