صحابه در بیان علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید: (اگر خداوند متعال صحابه را در آیه‌های قرآن مدح کرده و از آنان اظهار رضایت کرده است، به جهت انقیاد و اطاعت آنها از خداوند در احکام و تعالیم شریعت و کارهای نیکی است که در گذشته انجام داده اند، اما این رضایت را نمی‌توان به آینده زندگانی و اعمال آنان سرایت دارد؛ به این معنا که هر چه می‌خواهند انجام دهند –هرچند خلاف باشد –خدا از آنان راضی است.

(کتاب"نقدی بر نظریه عدالت و مرجعیت دینی صحابه"ص۴۱ به نقل از مقالات تأسیسیه،ص ۲۲۷)
 فطرت