شهادت ثالثه در اذان و اقامه و تشهد چه حکمی دارد؟

آیه الله سید صادق شیرازی

مسأله 1000: « أشْهَدُ أنَّ عَلِیاً وَلیُّ اللّه » جزو اذان و اقامه است. و در بعضی از روایات به آن اشاره شده است.

استفتاء شماره 161: شهادت ثالثه جزء اذان و اقامه است به این معنی که بدون آن اذان و اقامه ناقص است.

آیه الله مکارم شیرازی

مسأله 843ـ «اَشْهَدُ أَنَّ عَلِیَّاً وَلِیُّ اللّهِ» (یعنی گواهی می دهم که علی ولیّ خدا بر همه خلق است) جزء اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعد از «اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ» به قصد تبرّک گفته شود، لکن به صورتی که معلوم شود جزء آن نیست.

آیه الله خمینی

٩١٩"اشهد ان علیا ولی الله"جزو اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعداز"اشهد ان محمدا رسول الله"به قصد قربت گفته شود.

آیه الله سید صادق روحانی

مسأله 925 ـ مستحب است گفتن اشهد ان امیر المؤمنین علیا ولی الله یا اشهد ان علیا امیرالمؤمنین وولی الله در اذان و اقامه، بعد از اشهد ان محمدا رسول الله، بلکه چون در این ازمنه این جمله جزء شعایر مذهب تشیع می باشد و بعضی از فقهاء احتمال وجوب آن را داده اند، ترک نشود.

آیه الله سید علی سیستانی

مسأله ۹٠۵ ـ «أَشْهَدُ أنَّ عَلِیّاً وَلیُّ اللّه‏ِ» جزء اذان و اقامه نیست، و لی خوب است بعد از «أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه‏َ» به قصد قربت گفته شود.

آیه الله علوی گرگانی

مسأله 928- «أشْهَدُ أنَّ عَلِیَّاً وَلِیُ اللّهِ» جزء اذان واقامه نیست، ولی خوب است بعد از «أشْهَدُ‌أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه»، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله مظاهری

مسیله 729- «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ» جزو اذان و اقامه نیست ولی مستحب است بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللَّهِ»، دو مرتبه گفته شود (مستحب در مستحب)، لکن چون فعلاً شعار شیعه است، باید گفته شود.

آیه الله وحید خراسانی

مسأله ۹۲۸ ـ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیا وَلِی اللّهِ» جزء اذان و اقامه نیست، ولی چون ولایت آن حضرت مکمّل دین است، شهادت به آن در هر حال و از جمله بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمُّداً رَسُولُ اللّهِ» از أفضل قُربات است.

آیه الله حاج آقا مجتبی تهرانی

مسأله 919- وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللّه‏ جزء اذان و اقامه نیست؛ ولی خوبست بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه‏، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله تقی مدرسی
استفتاء شماره 153: فقها گفته اند که شهادت سوم (اشهد ان علیاً ولی الله) جزء اذان و اقامه نیست ولی شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت را کامل می کند و امروزه شعار شیعیان شده است. بنابراین اولی آن است که به قصد رجاء مطلوبیت گفته شود.

آیه الله سید محمد حسینی شاهرودی
مسأله 928) أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللّه جزء اذان و اقامه نیست. ولی خوبست بعد از أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
پاسخ: گفتن شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به عنوان جزییت جایز نیست؛ ولی گفتن در اذان و اقامه، به قصد قربت مطلقه، خوب است.

آیه الله سبحانی
مسأله 775)أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللّه جزو اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، به قصد قربت مطلقه و زینت اذان و اقامه گفته شود.

آیه الله صافی گلپایگانی
مسأله928. «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ الله»جزو اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعد از «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ الله»، به قصد قربت گفته شود.

آیه الله خامنه ای
س 456: گفتن «أشهد أنّ علیاً ولی الله» به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد قربت مطلقه گفته شود، ولی جزو اذان و اقامه نیست.

آیه الله نوری همدانی
(مساله 920) اشهدً انّ علیاً ولیً اللهِ جزء اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از اشهدً انّ محمداً رسولُ‌ اللهِ، به قصد قربت گفته شود. و چون در امثال زمان ما، شعا ر تشیع محسوب می شود در هر جا که اظهار این شعار مستحسن و لازم باشد، گفتن آن هم مستحسن و لازم است.

مرحوم آیه الله بروجردی
مسأله 928- «اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیاً وَلِی اللهِ» جزء اذان و اقامه نیست، ولی خوب است بعد از «اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللهِ» به قصد قربت گفته شود.

مرحوم آیه الله سید محمد شیرازی
مسأله 1000: (أشْهَدُ أنَّ عَلِیاً وَلیُّ الله) جزو اذان و اقامه است. و در روایاتی به آن اشاره شده که در (الفقه) بیان نموده ایم.

مرحوم آیه الله بهجت
اذان و اقامه مسأله« 36 » بعید نیست مستحب بودن اقرار به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام در اذان مستحبی، در صورتی که به نیّت مطلوب بودن گفته شود، به عبارات مختلفی که در « نهایه » و « فقیه » و « احتجاج » نقل شده است که « اَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللّه » و یا « عَلِیٌّ اَمیرُ المُؤمِنین » و یا به عبارت « اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّا وَلِیُّ اللّه » باشد، و اما اقرار به ولایت اگر چه در غیر اذان باشد خوب است، پس احتیاج به دلیل مخصوص ندارد؛ و کاملترین عبارتی که در اینجا گفته می شود آن است که اقرار به خلیفه بودن یا وصی بودن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و ایمه طاهرین علیهم السلام در آن باشد.

مرحوم آیه الله میرزا جواد تبریزی
مـسـالـه 928: اشهد ان علیا ولی اللّه جزو اذان و اقامه نیست, ولی خوب است بعد از اشهد ان محمدا رسول اللّه به قصد قربت گفته شود.

مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی
رسال عملیه صفحه 156: اَشْهَدُ اَنَّ عَلیَّاً وَلیُّ اللهِ جزو اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ اللهِ به قصد قربت گفته شود


شیعه نیوز