شعری مختصر از عطار نیشابوری در مورد غدیر

چون خدا گفته است در خمّ غدیر
با رسول الله ز آیات منیر

ایّها النّاس این بود الهام او 
زانکه از حق آمده پیغام او

گفت رو کن با خلایق این ندا 
نیست این دم خود رسولم بر شما

هر چه حق گفته است من خود آن کنم 
بر تو من از اسرار حقّ آسان کنم

چونکه جبریل آمد و بر من بگفت
من بگویم با شما راز نهفت

این چنین گفته است قهّار جهان 
حقّ و قیّوم خدای غیب دان

مرتضی والی در این ملک من است 
هر که این سرّ را نداند او زنست.۱۰

۱۰- مثنوی مظهر حقّ، عطار نیشابوری