شعری در دعای بر فرج امام زمان (علیه السلام)

بخوان دعای فرج را بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد 
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب
که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد 
بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا
ز پشت پرده ی غیبت به ما نظـر دارد
بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز
که آخرین گل سرخ از همه خبـــر داردسایت اخبار شیعیان