شستن زیر بغل در وضو!!

چند روز قبل با یکی از برادران اهل سنت در چت روم درباره مسائل اختلافی شیعه و سنی گفتگو می‌کردم.

با لحنی اعتراضی به من گفت: چرا شما وقتی وضو می‌گیرید پاهایتان را در وضو نمی‌شویید؟ 
گفتم: چرا باید بشوییم؟

گفت: خب پاهایتان بو می‌ده!
گفتم: چرا وقتی شما وضو می‌گیرید زیر بغل‌هایتان را نمی‌شویید؟

گفت: چرا باید بشوییم؟
گفتم: خب بو می‌ده بهتره شسته بشه!

گفت: شستن زیر بغل که جزو وضو نیست تا بشوییم! 
گفتم: شستن پا هم جزو وضو نیست تا بشوییم!

اگه قرار باشه شستن پا را به خاطر اینکه پاها بو نده وارد وضو کنیم باید شستن زیر بغل را هم وارد وضو کنیم. متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ی اهل سنت همین استحساناتی است که در مسائل شرعیه دارند. یعنی از پیش خودشان می‌گویند اگر پاها را در وضو مسح کنیم بهداشتی تره یا بشوییم؟ خب معلومه بشوییم. می‌گن پس کار ما که می‌شوییم بهتر از مسح کردن شماست! و بعد بعضی از عوام هم باورشان میشه.در حالی که ما با شستن پا بعد از وضو هیچ مشکلی نداریم و مستحب هم می‌دانیم ولی اینکه بیاییم مسح کردن را از وضو حذف و به جای آن پاها را بشوییم این تصرف در عبادات هست و ما حق نداریم از پیش خودمان چنین کاری بکینم. ما بنده ایم و مطیع امر مولی.به نقل از وبلاگ:"چرا شیعه؟ چرا سنی؟"