گوشه ای از بیان شرایط امت پس از پیامبراکرم (ص) و برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در کتاب صحیح مسلم

- در حدیث سعیدبن جبیر از ابن‏عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده‏است: آگاه باشید که مردانی از امت مرا آورند و آنان را به سوی چپ می‏برند، من گویم: پروردگارا، اینان اصحاب منند! پاسخ آید که تو نمی‏دانی اینان چه حوادثی آفریدند... به من گویند: اینان پس از مفارقت تو پیوسته به پشت برگشتند و از اسلام دست کشیدند.(صحیح مسلم 8 / 157، باب فناء دنیا.) روایات دیگری نیز در این زمینه با الفاظ نزدیک به این وارد است که به جهت رعایت اختصار نیاوردیم.(ر. ک: جامع الاصول 11 / 121.)
- اخبار و احادیث در این زمینه فراوان است و همه به طور قوی مقصود را به صراحت می‏رسانند تا آنجا که علّامه مظفر؛ گفته‏است: برخی از آن اخبار مانند آیه شریفه ارتداد (آل عمران / 144) صریح در دلالت بر ارتداد [برخی از] امت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم‏اند. (دلایل الصدق 2 / 11.) برای توضیح بیشتر رجوع شود به صحیح بخاری 8/148 باب حوض، و 9 / 58 باب فتن (از چاپ مصر، چاپخانه محمدعلی صبیح و فرزندان) و صحیح مسلم 8 / 157 باب فناء دنیا و بیان حشر (چاپ بیروت)، و ما در اینجا پاره‏ای از آن روایات را از دو کتاب فوق آن قسمتی را که مورد نظر است می‏آوریم:
- عقاید نَسَفی: علّامه امینی‏رحمة الله در باب نگاهی به احادیث معاویه گوید: حدیث “من مات و لم‏یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیة” را تفتازانی در شرح المقاصد (2/275) آورده و آن را دارای مفاد و مفهوم آیه اولی‏الامر قرار داده است. و تفتازانی با همین لفظ نیز در شرح عقاید نسفی چاپ سال 1302 آورده، اما دست امانتدار ودایع علم و دین در چاپ سال 1313 همین کتاب هفت صفحه آن را که شامل همین حدیث بوده تحریف نموده است، و شیخ علی قاری صاحب المرقاة نیز در خاتمه الجواهرالمضییة (2 / 509) آن را آورده و در ص457 گوید: معنای این حدیث که در صحیح مسلم نقل کرده آن است که: هر کس که نشناسد کسی را که اقتدا و اهتدای به او در زمان وی بر او واجب است.(الغدیر 10 / 360.)سایت فطرت