شاه‌کار دیگری از ابن تیمیه

بازهم شاه‌کاری از ابن تیمیه. بزرگی از بزرگان اهل وهابیت که البته برخی از اهل سنت او را رد کرده‌اند. منطق جناب ابن تیمیه این است:
تبانی و دروغ در صحابه راه ندارد مگر آن‌که بخواهند مناقبی از مناقب امیرمؤمنان علیه السلام را نقل کنند. صحابه انسان‌هایی معصوم از دروغ هستند مگر آن‌که فضایلی از فرزند ابیطالب علیهماالسلام را نقل کنند.
خلاصه که این ابن تیمیه خیلی خوب رخ‌نمایی کرده است و ماهیت اعتقادی خود و هم‌قطارانش را نشان داده است. حتی هم‌قطارانی که ظاهراً وی را مورد نکوهش قرار داده‌اند. خدایا ما از همه‌ی آن‌ها بیزاریم.

منبع: اسلام تکس