شاعر ازعلی می گوید

شاعری گوید:

عَلی عَلا فَوقَ السَّماواتِ قَدرُهُ/وَ مِن فَضْلِهِ نالَ الْمعالی الْاَمانیا/ فَأسَّسَ بُنْیانَ الولایة مُتقِناً/وَ حازَ ذَوواالتَّحقیق منهُ المعانیا/ “

قدر و پایه علی از آسمانها فراتر است و صفات عالی انسانی آرزوی خود را از فضل علی برآوردند”!/ “علی پایه‏ های ولایت را استوار ساخت و اهل تحقیق از طریق او به معانی بلند دست یافتند”.

فرایدالسمطین 1/14سایت فطرت