مناقب امام خلقت امام هفت جهت برتری امام بر مردم دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله از ترس به غلو افتادن مردم همه فضایل ایشان را بیان نفرمودند اعتراف