این اثر ترجمه کتاب"الکلم الطیب"است. ادعیه ای جالب توجه در این کتاب نقل شده است که در کتابی مثل مفاتیح الجنان هم نقل نشده است. مصحح و مترجم این اثر ب