خوش آن نسیم که می‌آید از کنار بقیع / خوشا هوای روان بخش و مُشکبار بقیع

فرشتگان ز زمین می‌برند سوی بهشت / برای غالیه‌ی حوریان غبار بقیع
اگر که طور تجلّی ز صدق می‌طلبی / بیا به گلشن روحانی دیار بقیع
دریغ و درد که از ظلم دشمنان خدا / خراب شد همه آثار بی شمار بقیع
ایا که غیرت دین داری و ولایت آل / ببار خون، عوض اشک در کنار بقیع
خراب کرد ستم، مشهد چهار امام / کز آن شرف به سما یافت خاکسار بقیع
نخست مرقد سبط نبی امام حسن / بزرگ محور اعزاز و افتخار بقیع
مزار حضرت سجاد، اسوه عبّاد / امین اعظم حق، رکن استوار بقیع
مزار حضرت باقر، عزیز پیغمبر / که بر فزوده به اجلال و اشتهار بقیع
مزار حضرت صادق رییس مذهب و دین / جهان علم و عمل، نور کردگار بقیع
قبور منهدم دیگر از تبار رسول / فزوده است بر اوضاع رنج بار بقیع
زظلم فرقه وهّابیان ناکس دون / بیا ببین که خزان گشته نوبهار بقیع
سعودیان عمیل یهود و صهیونیسم / ز ظلم، هتک نمودند اعتبار بقیع
قبور آل پیمبر، خراب و ویران است / فرشتگان همگان اند سوگوار بقیع
در این مصائب عظمی ولیّ عصر بوَد / شکسته خاطر و محزون و داغدار بقیع
کند ظهور و جهان پر کند ز دانش و داد / زند به ریشه خصم ستم شعار بقیع
قیام باید و مردانگیّ و همّت و عزم / که بر طرف کند این وضع ناگوار بقیع
وگرنه تا نشود قطع دست استعمار / جهان شیعه بود زار و دل فکار بقیع
حرامیان به حرم تا که حاکم اند رواست / که مسلمین همه باشند شرمسار بقیع
سلام بی حد و بسیار بر پیمبر و آل / درود وافر و بی انتها نثار بقیع
ز یاد مرقد ویران اولیای خدا / همیشه «لطفی صافی» است بی قرار بقیع

 

///سایت شیعه نیوز