دین من و تو سرمایه ماست. از سرمایه نباید هزینه کرد. مخوصا که این سرمایه ای است که در جهان عقبی، ملاک بهشت و جهنم ما خواهد بود. سرمایه ی دین را نباید برای دنیا هزینه کرد. ئنیای پول، دنیای شهرت، دنیای تعریف و تمجید دیگران، دنیای مقام و ریاست، دنیای ...

یزیدیان، سرمایه دینشان را خرج جنگ با حسین بن علی کردند و برای اینکه خود را فریب بدهند، ادای مسلمانی درآوردند. وگرنه آنها همه چیز بودند، الا مسلمان و همه چیز داشتند الا سرمایه ی مسلمانیتحریریه سایت فطرت