عقیده وحدت وجود بر این است که: هستی منحصر به خداست، و جز او هیچ چیز دیگر موجود نیست!!!! این کتاب بر آن است تا بطلان این نظریه غلط را با تکیه بر برها