سخنی از بزرگان:

خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده :

دوست خود را در میان مردم: پس به هیچ کسی بی اعتنایی نکنید شاید هم او دوست خدا باشد و شما نشناسیدش

-رضایت خود را در طاعت ها پس هیچ عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضایت خدا باشد

-غضبش را در گناهان پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد

- استجابت خود را در دعاها پس هیچ دعایی را اندک مپندارید شاید همان مستجاب باشد

____________

خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: 

ای موسی سفارش مرا در مورد چهار چیز به خاطر بسپار: 

تا ندانی گنج‌های خزاینم تمام شده غم روزی مخور 

تا ندیده ای که مُلک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امید مبند 
تا مرده شیطان را ندیدی از مکرش ایمن مباش.

تا نفهمیدی که گناهانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز 
----------------------------------------------------

 فطرت