سخنان معصومان(علیهم السّلام)درباره امام علی بن موسی الرضا(ع)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم:«ستدفن بضعه منی بخراسان ما زارها مکروب الا نفس الله کربته ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه».(1) پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد هیچ گرفتار و گنه‏کاری اورا زیارت نکند جز این که خداوند گرفتاری او را برطرف سازد وگناهانش را ببخشاید.
امام رضا علیه السّلام:«ان لکل امام عهدا فی عنق اولیایه و شیعته و ان من تمام‏الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم».(2) هر امام و رهبری عهد و میثاقی بر پیروان و دوستدارانش داردو همانا یکی از اعمالی که نمایانگر وفاداری و ادای میثاق استزیارت آرامگاه آنان است.
امام رضا علیه السّلام:«اللهم انک تعلم انی مکره مضطر فلا تیاخذنی کما لم تیاخذ عبدک‏و نبیک یوسف حین وقع الی ولایة مصر».(3) بار خدایا تو می‏دانی که من بر پذیرفتن ولایتعهدی مامون مجبورو ناچارم پس مرا میاخذه مکن همان گونه که بنده و پیامبرت یوسف‏را به هنگام پذیرفتن حکومت مصر میاخذه نکردی.
امام رضا علیه السّلام:«قد علم الله کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبول ذلک و بین‏القتل اخترت القبول علی القتل».(4) ریان گوید: به حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم مردم می‏گویند شمابا این که اظهار بی‏رغبتی به دنیا می‏کنید ولایتعهدی راپذیرفته‏اید امام فرمود: خداوند خود می‏داند که من این امر راناپسند می‏داشتم ولی چون بین پذیرش آن و مرگ مخیر شدم قبول آن‏را بر مرگ ترجیح دادم.
امام رضا علیه السّلام:«من زارنی علی بعد داری و مزاری اتیته یوم القیامه فی ثلاثة‏مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا وعند الصراط و عند المیزان».(5) کسی که با دوری راه سرا و مزارم را زیارت کند روز قیامت درسه جا [برای دستگیری] نزد او خواهم آمد و او را از بیم وگرفتاری آن موقفها رهایی خواهم بخشید: هنگامی که نامه‏ها [ی‏اعمال] به راست و چپ پراکنده شود نزد صراط و نزد میزان [هنگام‏سنجش اعمال].
امام رضا علیه السّلام:«من زارنی و هو یعرف ما اوجب الله تعالی من حقی و طاعتی فاناو آبایی شفعایه یوم القیامة و من کنا شفعایه نجی».(6) هر که مرا زیارت کند در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر اوواجب کرده بشناسد من و پدرانم در روز قیامت‏شفیع او هستیم وهر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.
امام رضا علیه السّلام:«انی ساقتل بالسم مظلوما فمن زارنی عارفا بحقی... غفر الله‏ما تقدم من ذنبه و ما تاخر».(7) من به زودی مظلومانه با سم به قتل خواهم رسید. پس هر که باشناخت‏حق من زیارتم کند خداوند گناهان گذشته و آینده او راببخشاید.
امام رضا علیه السّلام:«... و هذه البقعة روضة من ریاض الجنة و مختلف الملایکة لا یزال‏فوج ینزل من السماء و فوج یصعد الی ان ینفخ فی الصور».(8) این بارگاه بوستانی از بوستان‏های بهشت است و محل آمد و شدفرشتگان آسمان و همواره گروهی از ملایکه فرود می‏آیند و گروهی‏بالا می‏روند تا وقتی که در صور دمیده شود.

امام رضا علیه السّلام:«و قد اکرهت و اضطررت کما اضطر یوسف و دانیال علیهما السّلام اذقبل کل واحد منهما الولایة من طاغیة زمانه اللهم لا عهد الاعهدک و لا ولایة الا من قبلک فوفقنی لاقامة دینک و احیاء سنة‏نبیک....»(9) من [به این کار] واداشته شدم و ناچار گشتم چنان که یوسف ودانیال علیهما السّلام مجبور شدند چه هر یک از آن دو ولایت رااز خودکامه زمان خویش پذیرفتند خدایا پیمانی نیست مگر پیمان‏تو و ولایتی نیست مگر از سوی تو پس مرا در برپا داشتن دینت وزنده کردن سنت پیامبرت توفیق رسان.
امام رضا علیه السّلام:«قد نهانی الله عز و جل ان القی بیدی الی التهلکة فان کان الامرعلی هذا... اقبل ذلک علی انی لا اولی احدا و لا اعزل احدا و لاانقض رسما و لا سنة».(10)خداوند مرا بازداشته از این که خویش را با دست‏خود به نابودی‏افکنم پس اگر قرار چنین است آن را می‏پذیرم به شرط آن که نه‏کسی را به کار گمارم و نه کسی را از کار کنار گذارم و نه رسم ‏و سنتی را نقض کنم.

1 - عیون اخبار الرضا ج‏2 ص‏257.
2 - بحار ج‏100 ص‏116.
3 - بحار ج‏49 ص‏130.
4 - عیون اخبار الرضا ج‏2 ص‏139.
5 - وسایل ج‏10 ص‏433.
6 - همان ج‏5 ص‏436.
7 - همان ج‏10 ص‏438.
8 - بحار ج‏102 ص‏44.
9 - عیون اخبار الرضا ج‏1 ص‏19.
10 - علل الشرایع ج‏1 ص‏226.
منبع: ماهنامه پاسدار اسلام شماره 10
پایگاه اطلاع رسانی شیعه شناسی