این کتاب گزیده و برداشتی است از اثر گرانقدر علامه مجلسی رحمة الله علیه در حیاة القلوب در باب امام شناسی همچنین ده مقاله و رساله در باب امام شناسی که ب