سانسور بخاری

آیا صحیح است که می‌گویند:

بخاری در حذف و تغییر احادیث به نفع بعضی از صحابه مهارت خاصی دارد، و آنجا که پای گناه و فسق بعضی از صحابه به میان بیاید فوراً حدیث را سانسور می‌کند.

مثلا: در مورد سمرة بن جندب، و خرید و فروش مشروبات و اظهار نارضایتی عمر بن الخطاب و نفرین کردن او را. مسلم با صراحت در کتاب بیع آورده ولی بخاری به جای نام سمرة، کلمه «فلان» می‌آورد.

«بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل اللّه فلاناً...» 

حدیث در صحیح مسلم ذکر شده و عبارت آن «قاتل اللّه سمرة بن جندب» است.


 

حدیث در صحیح بخاری، کتاب الانبیاء ـ باب ما ذکر عن بنی اسراییل ـ شماره ۳۴۶.

حدیث در صحیح مسلم ۵: کتاب البیوع ـ تحریم بیع الخمر والمیتة.