صواعق المحرقه از کتابهای معروف اهل تسنن است که توسط ابن حجر هیتمی نگارش یافته است مؤلف کتاب از سرسخترین دشمنان تشیع می باشد ولی علیرغم این تعصب تعدادی