رضایت خدا یا خلق خدا؟

به دنبال چه هستیم؟ رضایت خدا یا رضایت خلق خدا؟
پاسخ شیعه این است: رضایت خدا.
 

شاید حجاب کامل داشتن از دید مردم رضایت بخش نباشد. و یا این که خوردن همه ی غذاهایی که عموم مردم مصرف می‌کنند پسندیده باشد. شاید گوش نکردن به موسیقی از دید مردم یک واپس گرایی تلقی شود و شاید اهتمام به خواندن نماز در هر شرایطی تندروی قلمداد گردد. شاید گرم گرفتن با زنان نا محرم شاخصه ی یک تمدن بزرگ باشد و...
هزاران باید و نباید هست که از دید جامعه ممنوع و یا واجب برشمرده می‌شود که تخطی از همه ی آن قوانین انگ عموم را به دنبال خواهد داشت.
اما شیعه باید و نبایدش را بر طریق خداوندی استوار می‌کند و در این راه از نگاه تلخ و تمسخر دیگران هراسی ندارد.فطرت