این کتاب در هفت قسمت تنظیم شده و در آن معنی نور و ظلمت، تولی و تبری بررسی شده است. همچنین انحراف امت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله، معنای لعن و و