مولف: شیخ عباسعلی کیوان قزوینی
ناشر: راه نیکان
مترجم:
نوبت چاپ: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۵۶۰
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:


این اثر تالیف صوفی بلند آوازه تاریخ شیخ عباسعلی کیوان قزوینی، شیخ نادم صوفیه (فرقه نعمت الهی)است.بعد از ندامت و اینکه متذکر این نکته شد که روش صوفیه