این اثر تالیف صوفی بلند آوازه تاریخ شیخ عباسعلی کیوان قزوینی، شیخ نادم صوفیه (فرقه نعمت الهی)است. بعد از ندامت و اینکه متذکر این نکته شد که روش صوفیه