ذوالفقار در غلاف

یکی از اموری که هرگر نمی‌توان به آن خدشه وارد نمود عدم دخالت در پیش‌برد اهداف حکومت است. امیرالمؤمنین علیه السلام ، آن حیدر کرار و آن صفدر قهار و آن شیر خدای جبار به یکباره دست از شمشیر کشید و هیچ کمکی به حکومت آن زمان نکرد. آن کسی که برای شرکت در نبردهای صدر اسلام و برای دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و تحت فرمان ایشان شب و روز نمی‌شناخت به یکباره دست از نبرد بشست و حکومت را با پادشاهی‌اش تنها گذاشت. از سوی دیگر در تاریخ نقل شد است که آن حضرت چندین شب برای گردآوری گروهی رزم‌جو و مبارز در میان مردم مدینه جست و جو می‌نمایند و به نوعی اعلام می‌دارند که از من چهل مرد جنگی داشتم بر پادشاهی فلانی قیام می‌کردم و با سرنگونی باطل، حق را در موضع خودش می‌نشاندم.

منبع:
http://fetrat.com/WFM_Article.aspx?FLD_ID=۴۲