دیدگاه بخاری پیرامون ابوحنیفه

بدنیست کسانی که بخاری رامورد اطمینان میدانند وحتّی برکتاب وی قسم می‌خورند وآنرا پس ازکتاب خدا اصحّ می‌دانند نظر وی را درموردابوحنیفه بدانند تاارادتشان به او،بیش ازپیش گردد!
بخاری ابتدا به فقه حنفی تمایل داشت، سپس به فقه شافعی گروید. به همین جهت ابوحنیفه را در کتاب الضعفاء نام می‌برد.
الضعفاء الصغیر: ۱ / ۱۳۲، شماره ۳۸۸٫
قرطبی نیز کلام بخاری را پیرامون تضعیف ابوحنیفه، این گونه می‌آورد:
لعنه الله، یهدم الإسلام عروة عروة وما ولد مولود أشرّ منه;
خداوند او را لعنت کند. وی اسلام را رشته رشته کرده و نابود می‌کند و هیچ مولودی بدتر از او زاده نشده است.
الانتقاء فی فضایل الثلاثة الأیمة الفقهاء: ۱ / ۱۴۹٫
سخنی باحقجویان:دوستان مگرنه اینکه بخاری درنزد اهل تسنّن از اعتبار ویژه ای برخوردار است؟ونمونه ی آن، اینکه صحیح وی درهرسال با هزارآب وتاب ختم می‌شود!؟ پس با این رویّه می‌توان به بخاری اعتمادکرد،وسخنانش را راجع به ابوحنیفه قبول کرد!؟یا اینکه وقتی به این سخنان میرسیم بخاری هم اشتباه میکند!؟ بخاری هم ضعیف میشود؟یا اینکه بخاری هم شیعه بوده است!؟
تهیّه وتنظیم: اسلام پرسwww.Islam-Press.Net