دموکراسی خلیفه

• قبیله ی اَسْلَم پس از ورود به مدینه چنان در کوچه ها تجمع کردند که کوچه ها گنجایش آنان را نداشت و عمر می‌گفت:همین که قبیله ی اسلم را دیدم به پیروزی یقین پیدا کردم(تاریخ الامم والملوک ج۲ ص۴۵۹)

• بنی اسلم آمدند و بیعت کردند.پس ابوبکر قوی شد و آن گاه مردم با ابوبکر بیعت کردند.(الکامل فی التاریخ ج۲ ص ۳۳۱)

• بنی اسلم گروهی از اعراب بادیه بودند که برای تهیه آذوقه و خواربار به مدینه داخل شدند، اما مردم مدینه به علت فوت پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان اعتنایی نکردند.آنان نیز با خلیفه ی جدید بیعت کردند و امر او را گردن نهادند.آن گاه عمر آنان را طلبید و به ایشان گفت: در ازای بیعت با خلیفه ی رسول خدا [صلی الله علیه و آله] آن چه نیاز دارید از خواربار و آذوقه- بی هیچ عوضی- برگیرید و به سوی مردم درآیید و آنان را گرد آرید و وادار به بیعت کنید و هرکه امتناع کرد بر سر و پیشانی اش بکوبید!
او که نقل می‌کند می‌گوید:به خدا قسم دیدم که آن قبیله ی بدوی در دم، کمربندها را محکم کردند و دستارها بر گردن حمایل نمودند و با چوب دستی به مردم حمله کردند و با آن محکم به مردم می‌زدند و آنان را به زور وادار به بیعت می‌کردند.(الجمل ص۱۱۹)