دلیل اول فراموشی غدیر

چرا مردم صدر اسلام در کمتر از دو ماه و اندی غدیر را فراموش کردند؟

نکته این است که فراموش نکردند بلکه فراموشانده شدند!
در نظام قبیله ای آن روزگار اگر رییس قبیله چیزی می‌گفت دیگران هم از ترس بی خانمان شدن و طرد از قبیله همان را می‌گفتند. حال فرض کنید رییس قبیله تهدید و یا تطمیع شود. دیگر چه نیاز است که دیگران چیزی را به یاد بیاورند و یا این که از یاد ببرند. کافی است که حافظه ی رییس قبیله کمی کند باشد!
 فطرت-غدیر 1431