در این کتاب، نقدی بر کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنند به رشته تحریر در آمده است(روش شناسی شبهه پراکنی در کتاب (اهل بیت از خود دفاع میکنند)) مهدویت اعت