دعا نما که شه تک سوار برگردد
دوباره مژده ی سبز بهار، برگردد

دعا نما که صدای چکیدن باران
میان وسعت این شوره زار، برگردد

دعا نما که عزیز غریب مصر وجود
به لطف و مرحمت کردگار، برگردد

دعا نما که به احیای یاد خون خدا
و التیام دل بیقرار ، برگردد

دعا نما که به امداد زینب کبری
مفسر لغت اضطرار، برگردد

دعا نما که برای وضوی هر دیده
عزیز غایب در انتظار، برگردد

طلوع شمس عدالت،خروش آزادی
ندای حق طلب ذوالفقار، برگردد

 

اگر شاعرش را می‌شناسید معرفی کنید.

 

//