دعای امام رضا(علیه السلام) برای حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه)

یونس بن عبدالرحمان از امام رضا(علیه السلام) روایت کرده است که آن حضرت به دعا برای صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه) امر می‌فرمود و یکی از دعاهای ایشان برای آن حضرت چنین بود:

پروردگارا
بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از دوستت، خلیفه ات، حجّتت بر خلقت، و آن زبانی که معرف توست و گویای حکمت تو، و آن چشم بینای تو در میان مخلوقاتت، و گواه بر بندگانت... بزرگمرد مجاهد کوشا، بنده پناهنده به تو، دفاع کن.

خداوندا!
او را از شرّ آنچه آفریدی و پدید آوردی و ایجاد نمودی و پروراندی و تصویر نمودی در امان دار، و او را از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ، و از بالا و پایین محافظت فرما، آنگونه که هر که در حفاظت تو باشد ضایع نشود.
در وجود او، پیامبرت را، و وصی پیامبرت را، و پدرانش را؛ پیشوایانت و ارکان دینت را که درود تو بر تمامی آنان باد حفظ نما و او را در امانت خودت که هرگز ضایع نشود، و در همسایگی ات که مورد تعرّض قرار نگیرد، و در نگهداری و حمایت خودت که مورد ظلم واقع نشود، قرار ده.

خدایا!
او را به امان محکمت در امان دار، که هر که در آن قرار گیرد، هرگز شکست نخورد، و او را درحمایت خودت که هر که در آن باشد ظلم نبیند قرار ده، و او را به یاری برترت یاری ده، و به قدرتت توانایش کن، و فرشتگانت را پشت سر او قرار ده.

بارالها!
دوست دار هر که او را دوست دارد، و دشمن دار هر که با او بستیزد، و زره محکمت را بر او بپوشان، و فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده.

پروردگارا!
او را به برتر از مقامی که عدالت گسترانِ از پیروان پیامبرانت را به آن مقام رساندی، برسان.

خداوندا!
شکاف ها را با او پر کن، گسستگی ها را به او پیوسته دار، ظلم را به او بمیران، عدالت را نمایان ساز، و زمین را به عمر طولانی اش زینت بخش، و او را با یاری تأیید کن، و با بیم نصرت نما، و برای او گشایشی آسان قرار ده، و از جانب خودت برای او برهانی قاطع بر دشمنت و دشمنش مقدّر کن.

بارالها!
او را قایم منتظر قرار ده، و پیشوایی که به او مانع ظلم می‌شوی و او را با یاری قدرتمند و پیروزی نزدیک توانا کن، و او را وارث شرق و غرب جهان که برکتشان دادی قرار ده، سنّت پیامبرت را به او زنده کن، تا هیچ حقّی را به خاطر ترس از مخلوقی پنهان ندارد، یاورش را نیرو ده، و دشمنانش را خوار، و هر که با او بستیزد و مکر کند نابود کن.

بارالها!
سرکشان کافر و سالارانشان و ریش سفیدانشان و یاورانشان را نابود ساز، و سرکردگان گمراهی و بدعت گذاران و سنّت شکنان و تقویت کنندگان باطل را درهم شکن، سرکشان را به او خوار فرما، و کافران و منافقان و بی دینان را به دست او نابود کن،... هر وقت و هر جا که باشند... در شرق و غرب زمین، در خشکی و دریا، در دشت و کوه، تا هیچ جنبنده ای از آنان را زنده نگذاری، و نشانی از ایشان برجای ننهی.

بارالها!
او همان بنده توست که بر غیب او را امین دانستی، و او را از [ارتکاب گناه] نگاه داشتی، وبه دوری او ازبدی ها حکم فرمودی، و از هر پلیدی او را پاکیزه نمودی و از هر چرکی او را دور کردی و از دو دلی او را در امان داشتی.

بارالها!
در روز قیامت و روز وقوع آن بلای بزرگ برای او گواهی می‌دهیم که گناهی انجام نداده، و معصیتت را مرتکب نشده، و فرمانبری ات را ضایع ننموده، و پرده ای را ندریده، و بایسته ای را تبدیل نکرده، و آیین تو را تغییر نداده است، و او امام هدایتگر، هدایت شده، پاکیزه، باتقوا، وفا کننده و پسندیده پاک می‌باشد.

بارالها!
پس بر او و پدرانش درود فرست و به او و فرزندان و خاندان و نسل و امّت و تمامی پیروانش، آنچه روشنی چشم و شادمانی او را در بردارد عطایش کن، و فرمانروایی او را در تمام مکان ها، دور و نزدیک، بر قدرتمداران و فرمانبران [آن نواحی] بگستران، تا حکم او بر تمامی احکام غالب و هر باطلی را با حقّ او نابود سازی.
بارالها!
به دست او ما را به راه هدایت و بزرگ و میانه ای ببر که تندرو بسوی او بازگردد و دنباله رو به آن برسد.

بارالها!
ما را بر فرمانبری او نیرو، و بر همراهی او راست بگردان، و به متابعت او بر ما منّت گذار، و ما را در حزب او، که قیام کنندگان به امرت، و صبرکنندگان به همراهش، و آنان که با خیرخواهی برای او جویای خشنودی اند، قرار ده، تا این که در روز قیامت ما را در زمره یاوران و پشتیبانان و تقویت کنندگان حکومتش محشور گردانی.

بارالها!
بر محمّد و خاندانش درود فرست، و این را از طرف ما برای خودت، در حالی که از هر شک و شبهه و خودنمایی و شهرت طلبی بدور باشد، قرار ده، تا بر غیر از تو بر آن اعتماد نکنیم، و قصدی جز تو نداشته باشیم، و ما را در جایگاه او وارد کن، و در بهشت همراه او قرار ده، و ما را در کار او به دلتنگی و خستگی و سستی و پراکندگی مبتلا مساز، و ما را از کسانی قرار ده که از آنان برای یاری دینت کمک گرفته و به آنان ولیّت را عزیزمی گردانی، و به جای ما گروه دیگری را برنگزین چه این که این کار بر تو آسان و بر ما بسیار گران و دشوار است، وتو بر هر کار توانایی.
بارالها!
بر والیان عهدش درود فرست، و ایشان را به آرزوهایشان برسان، و عمرشان را طولانی ساز و آنان را یاری ده، و برای او آنچه از امر دینت را به آنان نسبت داده ای به نهایت برسان، و ما را پشتیبانان آنان و یاوران دینت قرار ده، و بر پدران پاکیزه اش و پیشوایان هدایتگر درود فرست.

بارالها!
ایشان معدن‌های سخنان تو، و خزینه داران علم تو، و حاکمان امر تو، و بندگان خالص تو، و بهترین مخلوقات تو، و دوستانت و فرزندان دوستانت، و برگزیدگانت و فرزندان برگزیدگان تواند که درود و رحمت و برکاتت بر تمامی آنان باد.

بارالها!
(درود و رحمتت بر) همکاران او در کارش، و یاورانش در فرمانبریت، کسانی که آنان را سنگر و سلاح او، و پناهگاه و مورد علاقه او قرار داده ای، آنانی که از خانواده و فرزندان جدا شدند، و جلای وطن کردند، و بستر راحت را ترک گفتند. از تجارتشان دست شستند، و از روزی خود کاستند، و در جایگاه‌هایشان دیده نشدند، بی آنکه از شهرشان رفته باشند، و با بیگانگانی که در کارشان یاریشان می‌کنند هم‌قسم شدند، و با نزدیکانی که آنان را از کارشان بازمی داشتند مخالفت کردند، و بعد از روی گرداندن و دوری از یکدیگر با هم ایتلاف کردند، و آنچه که ایشان را به برخورداری از بهره‌های گذرای دنیایی می‌رساند جدا کردند.

بارالها!
ایشان را درجایگاه استوارت و در پناه خودت قرار ده، وهرگونه گرفتاری را که از جانب دشمنان متوجّه آنان می‌باشد، از ایشان دور کن، و بر کفایت و پشتیبانی و یاری دادن به آنان بیفزای، آن مقدار که ایشان را در فرمانبریت کمک کنی، و به حق ایشان، باطل آنان را که درصدد خاموش ساختن نور تو می‌باشند از بین ببر، و بر محمّد و خاندانش درود فرست و به ایشان تمامی آفاق زمین و کرانه‌های آن را از دادگری و داد و بخشایش و فزونی پر کن، و به بزرگواری و بخششت و آنچه بر بندگانت به دادگریت منّت گذاردی، از آنان تشکّر کن، و از پاداشت آنچه درجاتشان را بالا می‌برد برایشان ذخیره کن، چه آنچه تو بخواهی انجام می‌دهی، و آنچه اراده کنی حکم می‌کنی، چنین باد ای پروردگار جهانیان.

 شیعه نیوز