بررسی حدیث ثقلین از لحاظ سند و محتوا به صورت مختصر همینطور پاسخ به شبهات در مورد این حدیث معتبر در جوامع روایی شیعه و سنی رسالت و هدف اصلی این نوشتار