در مورد آنان میخواهی بیش بدانی؟

آه از این دشمنی، فغان از این نفاق، داد و بیداد از این ولوله ی ظلم که فراخنای تاریخ را به درد خود کشیده است.آه و فغان و داد و بیداد از آن ظالمان، آنانکه که در صحرای جحفه هم نامشان پیچید:

هان مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند آمد و شما را به آتش خواهند خواند. آنان در روز رستاخیز تنها و بی یاور خواهند بود
آگاه باشید که خداوند و من از آنان بیزاریم.
هان مردمان! حتما آنان و یاوران و پیروان و تابعانشان در پست ترین جایگاه آتش خواهند بود، چه جایگاه بدی است منزل متکبران.

زنهاری بود، از هشدارهای غدیر

اینان چه کسانی اندکه رسول مهر(صلی الله علیه و آله) بر میفروزد و در حالی که غدیر را به پا داشته است،از آنان نیز سخن میراند؟او به نیکویی،سخن از جانشین خویش را به میان آورده بود اما در همان حال حرف از دیگرانی هم گفت،آنان که بودند؟(بازهم در مورد آنان، کلیک کن، لطفاً)

/>غدیر