در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟

توضیح: آیاتی که می گوید پیغمبر علمی به منافقین ندارد و جز وحی چیزی را نمی داند بر این ادعا دلالت می کند.

پاسخ 1- معنای آیه این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار به منافقین علم ندارد.

1-1- معنای آیه ای که می گوید پیغمبر به منافقین علم ندارد این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار نمی داند. چگونه طبق روایات, حذیفه به تعلیم پیغمبر به منافقین آن زمان عالم می شود ولی خود پیغمبر نمی داند؟

2-1- این آیه را باید با آیات شریفه دیگر جمع و سپس معنا کرد.

خداوند در آیه ی 94 سوره ی توبه می فرماید: بگو به منافقین, خداوند ما را به اخبار شما آگاه فرمود

و در آیه ی 30 سوره ی محمد می فرماید: ولتعرفنهم فی لحن القول.

پس اگر از پیغمبر نفی علم شده, مراد نفی کردن علم ذاتی است.سایت فطرت