در قرآن از قول پیامبر آمده که « من از منافقین خبر ندارم.» چگونه شیعه معتقد است که پیامبر بر عالم امکان ولایت و تسلط دارد؟
 

توضیح: آیاتی که می گوید پیغمبر علمی به منافقین ندارد و جز وحی چیزی را نمی داند بر این ادعا دلالت می کند. 

پاسخ ۱- معنای آیه این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار به منافقین علم ندارد.

۱-۱- معنای آیه ای که می گوید پیغمبر به منافقین علم ندارد این است که بدون وحی و تعلیم پروردگار نمی داند. چگونه طبق روایات, حذیفه به تعلیم پیغمبر به منافقین آن زمان عالم می شود ولی خود پیغمبر نمی داند؟

۲-۱- این آیه را باید با آیات شریفه دیگر جمع و سپس معنا کرد.

خداوند در آیه ی ۹۴ سوره ی توبه می فرماید: بگو به منافقین, خداوند ما را به اخبار شما آگاه فرمود

و در آیه ی ۳۰ سوره ی محمد می فرماید: ولتعرفنهم فی لحن القول.

پس اگر از پیغمبر نفی علم شده, مراد نفی کردن علم ذاتی است.
 سایت فطرت