دعا در فرهنگ شیعه آمیزه ای از حکمت استوار الهی، عاطفه ی ژرف انسانی و عبودیت است. یکی از ادعیه ای که به دست ما رسیده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السل